Corona Nieuws

Check hier de Coronavirus regelingen

vrijdag 24 april 2020

Het laatste nieuws:

6 april 2020: Aanvragen voor de NOW-regeling kunnen vanaf vandaag hier bij het UWV worden ingediend. 

31 maart 2020: Mocht je personeel (of ZZP'ers op oproepbasis) in dienst hebben, dan kun je mogelijk een beroep doen op de NOW-regeling. Belangrijkste voorwaarde is dat de omzet door de corona-crisis is gedaald met tenminste 20%. Vanaf 6 april kun je aanvragen hiervoor indien via het UWV.

30 maart 2020: Via het RVO kun je het digitale noodloket vinden waar je als ondernemer een eenmalige gift van 4000 euro kunt aanvragen. Hier kun je de aanvraagprocedure starten voor een tegemoetkoming schade COVID-19. Helaas is deze site door drukte beperkt voor aanvragen. Lukt het je niet om de aanvraag te doorlopen? Probeer het dan op een later tijdstip opnieuw.

26 maart 2020: Bedrijven die belastinguitstel vragen, moeten wel gewoon hun aangifte voor de loonbelasting invullen. De overheid heeft de gegevens nodig om straks ondernemingen die zuchten onder de coronacrisis te kunnen helpen. Het UWV heeft die namelijk nodig om voor het steunpakket voor het bedrijfsleven dat het kabinet nu in elkaar zet. Daarin is onder meer geregeld dat de overheid een fors deel van de loonsom overneemt van bedrijven die zuchten onder de crisis. Om de hoogte van die steun goed te kunnen bepalen, zijn de nieuwste gegevens nodig.

24 maart 2020: Sommige gemeentes hadden hun gemeentelijke belastingen al stopgezet voor ondernemers. Nu gaan ook de Waterschappen maatregelen treffen waarbij ondernemers uitstel kunnen aanvragen. Er zijn ook waterschappen die de belasting helemaal even stilzetten.

23 maart 2020: openen de eerste loketten voor zzp'ers die in de financiële problemen zijn gekomen. De loketten openen vooralsnog alleen in grote steden, kleinere gemeenten zullen snel volgen. Aanvragers worden vanaf komende week volgens de herziene richtlijnen getoetst. Meer over de regelingen en de bijbehorende richtlijnen lees je hieronder in het overzicht.  De gemeentes staan vrij om alvast voorschotten uit te keren, de overheid heeft op dit moment daar 250 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. 

Verder roept het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zzp'ers op die nog wat inkomsten hebben, om nog even te wachten met de inkomenssteun bij de gemeente aan te vragen. Gespreide aanvragen ontlast gemeenten en bovendien kunnen dan de mensen bij wie de nood het hoogst is, meteen worden geholpen. Zzp'ers die wachten met het aanvragen van een regeling hoeven niet bang te zijn dat zij geld mislopen, daar het een regeling met terugwerkende kracht betreft vanaf 1 maart. Iedereen die er recht op heeft, krijgt een tegemoetkoming.

Heb je financiële problemen of voorzie je problemen naar aanleiding van het Coronavirus?

De overheid helpt zzp'ers die door de Caronacrisis zijn getroffen. Er zijn 6 mogelijkheden die je financiële situatie op korte- en lange termijn kunnen verlichten.

 1. Uitstel betalen belasting en het verlagen van je voorlopige aanslagen.
 2. Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp en mkb.
 3. Borgstelling verruiming MKB
 4. Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging voor werkbehoud (NOW)
 5. Verruiming regeling Garantie Ondernemingsfinanciering
 6. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

1. Uitstel van betalen van je belastingen en het verlagen van je voorlopige aanslagen

De belastingdienst geeft ondernemers die uitstel van hun belastingen aanvragen vanwege de coronacrisis direct drie maanden uitstel, zonder dat er bewijzen hoeven te worden meegestuurd. Je kunt uitstel aanvragen van het betalen van je belastingen Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Let op! Dit kun je pas doen als de aanslag is opgelegd. Doe dus wel gewoon aangifte zoals je dat normaal zou doen. Mocht je voor meerdere aanslagen uitstel willen aanvragen, stuur dan per aanslag een brief. Na het indienen van het verzoek, moet je boekhouder nog een schriftelijke toelichting geven op het verzoek. Ook is is er een verlaging mogelijk van je voorlopige aanslagen. Betaal je nu inkomsten of vennootschapsbelasting over het lopende jaar? Zet je nieuwe voorlopige aangifte dan op €0,-. Zo houd je je geld nog even vast voor de noodzakelijke uitgaven.

Voor meer informatie, kijk op de site van de belastingdienst. Doordat er veel aanvragen binnenkomen, kan de behandeltijd oplopen.

Tijdelijk bijna geen invorderingsrente bij belastingschuld

Een invorderingsrente gaat normaliter in na het verstrijken van de betalingstermijn. Deze wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dat geldt voor alle belastingschulden. Ook het belastingrente tarief wordt voor ondernemers tijdelijk op een zo laag mogelijk percentage ingesteld. De belastingdienst onderzoek op dit moment nog hoe laag dat percentage precies gaat zijn en hoe dit belasting uitvoeringstechnisch gerealiseerd kan worden.

2. Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp en mkb

Deze regeling is gebaseerd op de bestaande regeling: Besluit bijstand-verlening zelfstandigen. Maar wordt sneller behandeld en verwerkt. Dus dat is fijn! Voorzie je op lange termijn financiële problemen? Neem contact op met de gemeente om te kijken of je in aanmerking komt.

De regeling bedraagt maximaal 1500 euro netto per maand. Voor het aanvragen heb je je KVK-inschrijving en ID-bewijs nodig. De gemeente heeft bovendien informatie over de gezinssamenstelling nodig. Het streven is het aanmeldproces binnen 4 weken na aanmelding af te ronden.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt de maatregel verder uit met o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeentes. De maatregel gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020 en duurt vooralsnog tot 1 juni 2020.

De verschillen van deze versoepelde regeling met de ‘normale’ Bbz zijn:

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de samenstelling van het huishouden.
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt een lager rentepercentage dan bij de normale Bbz.

Deze regeling gaat in met terugwerkende kracht per 1 maart 2020 en duurt vooralsnog tot 1 juni 2020. Deze regeling moet helaas wel nog nader worden uitgewerkt. Maar wil je er straks een beroep op doen, dan dien je contact op te nemen met je gemeente.

3. Borgstelling verruiming MKB-kredieten (BMKB)

De regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) zijn versoepeld en wordt de MBKB-C genoemd. De maatregel is vanaf 16 maart van kracht en maakt het voor bedrijven mogelijk om onder gunstigere voorwaarden geld te lenen van de bank. Zo kun je bijvoorbeeld rekeningen blijven betalen en/of betalingsachterstanden wegwerken. De overheid wil met deze maatregel voorkomen dat bedrijven door het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. De overheid staat met deze maatregel voor een deel garant voor een lening. Daardoor kan je als zzp'er meer lenen dan je in eerste instantie op basis van je onderpand zou krijgen. Het aanvragen van de BMK-C kan tot 1 april 2021.

Wat de regeling concreet inhoudt:

 • De overheid staat garant voor 75% van het geleende bedrag. Met andere woorden: Een overbruggingskrediet kan met 75% worden gefinanceerd met BMK-C.
 • Voor de ondernemer is de persoonlijke borg verlaagd van 25% naar 10%.
 • Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe rekening, een nieuw rekening courant krediet (rood staan), of een verhoging van een bestaande rekening courant krediet.
 • Het vastgestelde maximale krediet bedraagt 1,5 miljoen euro.
 • 8 kwartalen is de maximale looptijd van het BMKB-C krediet.
 • De bank kiest hoe het aflossen geschied. De opties zijn:
  • lineair (elke keer het zelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met een aflossingsvrije periode.
  • In één keer, aan het einde van de looptijd.
 • De toets op een tekort aan zekerheden is geen onderdeel van de BMKB-C.

Aanvragen doe je niet zelf, de bank kan dat voor je doen. De overheid heeft afspraken gemaakt om de procedure te versnellen. Daardoor kunnen kredietaanvragen sneller worden beoordeeld. 

De onderstaande banken zijn aangesloten bij deze nieuwe regeling;

ABN AMRO
Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch
ING-bank
Rabobank
Triodos Bank

Na overleg met de Rabobank hebben wij vernomen dat er nog veel onduidelijkheid is. Neem toch contact op met je bank en doe de online kredietaanvraag.

Voor meer informatie, kijk op de site van de RvO

4. Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Deze maatregel komt vervangt de werktijdverkorting (WTV). WTV kun je niet meer aanvragen, omdat deze niet snel genoeg was en niet toepasbaar op deze uitzonderlijke situatie tijdens de coronacrisis. Indien je personeel hebt en het werk wegvalt kun je hier een aanvraag indienen voor een 'substantiële tegemoetkoming in de loonkosten'. Een groot deel van het salaris van je personeel wordt dan door het UWV betaald. Je kunt daar eventueel ook een voorschot voor ontvangen. Dit geldt ook voor oproepkrachten. 

De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden. 

Mocht je al een aanvraag hebben gedaan voor WTV, dan wordt die aanvraag nu omgezet als aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Je hoeft hiervoor niks te doen en ontvangt vanzelf bericht.

De voorwaarden van NOW:

 • Bij de aanvraag moet de werkgever zich verplichten om géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • Je verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies;
 • Het gaat om omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
 • Hoeveel van de loonkosten door het UWV worden betaald is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom.
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig kan worden verlengd met nogmaals 3 maanden.
 • Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
 • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Op dit moment nog geen NOW-aanvraag indienen. Daar wordt hard aan gewerkt. Uiteindelijk gaat de aanvraag via het UWV. Het is nog onduidelijk wanneer de aanvragen gedaan kunnen worden. Wel is duidelijk dat deze maatregel geldt voor omzetverlies vanaf 1 maart. Je personeel wordt hierdoor gewoon uitbetaald en maken geen gebruik van hun WW-rechten, omdat deze losstaat van de WW. 

Meer informatie vind je op het Ondernemersplein.

5. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Grote bedrijven en MKB'ers, welke moeite hebben om bankgaranties en -leningen te krijgen, kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemingsfinancieringregeling (GO). De regering heeft voorgesteld om het plafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. De overheid geeft met GO een garantie van 50% garantie op bankgaranties en -leningen. Het maximum per onderneming is vastgesteld op 150 miljoen euro. Wil je van deze regeling gebruik maken? Dan dien je dat te melden bij je bank. Het kabinet belooft om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

6. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Kleine en startende ondernemers worden tegemoet gekomen door middel van een tijdelijk uitstel van aflossing. Deze maatregel treft microkredietverstrekker Qredits aan voor ondernemers die door de Coronacrisis in onstuimig vaarwater zijn gekomen. Het gaat om kleine ondernemers in de horeca, detailhandel, bouw, persoonlijke verzorging en zakelijke dienstverlening. Je kunt het uitstel krijgen voor maximaal 6 maanden en de rente is die periode 2%.