Algemene Voorwaarden voor gebruik van Zoofy.nl als vakman

1 GELDIGHEIDSGEBIED

 

Zoofy BV, Amstelveenseweg 88-4, 1075 XJ, Amsterdam, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 63693771(hierna: ZOOFY) heeft als hoofddoel het bij elkaar brengen van vraag en aanbod opdat het voor particulier en bedrijven KLANT/OPDRACHTGEVER) mogelijk is om via de website zoofy.nl (hierna: PLATFORM) op eenvoudige wijze bij de Kamer van Koophandel geregistreerde vakmannen (hierna: VAKMAN) in te huren voor het verrichten van werkzaamheden (hierna: KLUSSEN).
Het gebruik van ons platform alsook de overige diensten van ZOOFY geschieden uitsluitend conform deze Algemene Voorwaarden.
Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk te worden toegestaan door ZOOFY.
Tenzij anders overeengekomen, gelden de Algemene Voorwaarden in de op het moment van registratie door de VAKMAN geldige, respectievelijk in de laatste hem schriftelijk medegedeelde, versie als juridisch kader voor het faciliteren bij de totstandkoming van (verdere) overeenkomst tot werkzaamheden tussen VAKMAN en KLANT/OPDRACHTGEVER.

 

2 VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

 

VAKMAN staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en voert beroepshalve klussen/ herstelwerkzaamheden uit in de breedste zin van het woord bij particulieren en bedrijven.
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor het voortdurend gebruik van het door ZOOFY ter beschikking stellen van faciliteiten ten behoeve van de totstandkoming van overeenkomsten tussen VAKMAN en KLANT/OPDRACHTGEVER inzake het verrichten van werkzaamheden en de commerciële afwikkeling van dergelijke overeenkomsten tussen KLANT /OPDRACHTGEVER en VAKMAN door ZOOFY.
Door opdracht van de VAKMAN komt geen overeenkomst tot werkzaamheden tot stand tussen ZOOFY en de VAKMAN noch tussen ZOOFY en de KLANT /OPDRACHTGEVER. Bij het bevestigen van een klusaanvraag gaat VAKMAN een overeenkomst aan met KLANT /OPDRACHTGEVER.ZOOFY faciliteert in opdracht van de VAKMAN voortdurend bij de totstandkoming van overeenkomst tot werkzaamheden tussen VAKMAN en KLANT /OPDRACHTGEVER. ZOOFY hanteert daarbij haar eigen tarieven voor KLANT/OPDRACHTGEVER welke afwijken van de tarieven die gelden voor de uitvoering van de werkzaamheden door de VAKMAN.
Betalingen van KLANT/OPDRACHTGEVER voor de verrichte werkzaamheden worden gefaciliteerd door ZOOFY via een gelicentieerde betalingsdienstaanbieder (betalingsdienstaanbieder).
KLANT/OPDRACHTGEVER betaalt altijd aan ZOOFY via, iDeal / QR code of door bancaire overschrijving.
ZOOFY controleert de aanmelding en bevestigt per e-mail de registratie aan de VAKMAN nadat de controle is voltooid, waarbij tevens wordt medegedeeld dat het volledige gebruikersaccount bruikbaar is voor het ontvangen van klusaanvragen.
Op dat moment komt tussen ZOOFY en VAKMAN de gebruiksovereenkomst tot stand, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
De VAKMAN machtigt ZOOFY door het sluiten van de gebruiksovereenkomst tegelijkertijd als vertegenwoordiger met de bevoegdheid om namens VAKMAN overeenkomsten te sluiten en de VAKMAN te vertegenwoordigen richting KLANT/OPDRACHTGEVER.
Voor het overige stemt de VAKMAN door het sluiten van de gebruiksovereenkomst er ook mee in dat de voor de betalingsafhandeling benodigde gegevens worden gedeeld met ZOOFY.

 

3 SLUITING VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST EN LIDMAATSCHAP

 

De VAKMAN verzoekt ZOOFY gebruik te mogen maken van de faciliteiten van ZOOFY (gebruiksovereenkomst) door akkoord te gaan met en het accepteren van deze Algemene Voorwaarden en door zich op het platform aan te melden en een lidmaatschap af te nemen.

De minimumlooptijd van een betaald lidmaatschap bedraagt één jaar, of één maand. VAKMAN kan het lidmaatschap schriftelijk opzeggen met een mail naar [email protected], hierbij geldt een opzegtermijn van één maand. Indien er geen opzegging plaatsvindt, wordt het lidmaatschap automatisch met een maand verlengd, waarbij automatisch een factuur wordt gegenereerd.
Bij de aanmelding dient de VAKMAN de gegevens conform artikel 6 lid 1 waarheidsgetrouw te vermelden en de daar eventueel genoemde documenten in te dienen.
Alle reeds betaalde lidmaatschappen worden NIET gerestitueerd. Het PLATFORM behoudt het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden in de volgende situaties:
a. Als de VAKMAN zijn verplichtingen niet nakomt, inclusief klachten over het door VAKMAN uitgevoerde werk;
b. Als de VAKMAN stornering van betaling aanvraagt of hierin wordt verleend;
c. Als er een faillissementsaanvraag tegen de VAKMAN wordt ingediend, of als de VAKMAN zelf failliet wordt verklaard;
d. Als de VAKMAN zijn bedrijf liquideert of stopt;
f. Als de controle over het bedrijf van de VAKMAN overgaat naar een derde partij;
g. Als de VAKMAN niet in staat wordt geacht om zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen. Indien er niet tijdig door de VAKMAN wordt betaald, dan is de VAKMAN zonder andere ingebrekestelling in verzuim en kan het PLATFORM aanspraak maken op de vergoeding, met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken. Dit zal indien mogelijk met openstaande inkoopfacturen verrekend worden.

 


4 FACILITEREN

ZOOFY neemt via het platform, via de ZOOFY-app, telefonisch, per sms of per e-mail aanvragen voor werkzaamheden van KLANT/OPDRACHTGEVER EN (klusaanvraag of aanbod) in ontvangst en sorteert de klusaanvraag op plaats, tijd en uit te voeren werkzaamheden.
ZOOFY zoekt geautomatiseerd een geschikte VAKMAN en stuurt de klusaanvraag (in de regel per e-mail, sms, via de ZOOFY-portal, de ZOOFY-app of telefonisch) door. 
De VAKMAN deelt ZOOFY via het platform, via de ZOOFY-app, telefonisch, per sms of e-mail mede of hij een klusaanvraag van een KLANT/OPDRACHTGEVER aanvaardt.
Indien een VAKMAN de klusaanvraag aanvaardt, wordt de klusaanvraag geblokkeerd voor iedere andere VAKMAN.ZOOFY neemt namens de VAKMAN die als eerste de klusaanvraag heeft aanvaard het aanbod van de KLANT/OPDRACHTGEVER aan, door de KLANT/OPDRACHTGEVER hier per e-mail over te informeren en de opdracht te bevestigen.
Hiermee komt een overeenkomst tot werkzaamheden tussen VAKMAN en de KLANT/OPDRACHTGEVER tot stand.ZOOFY is geen partij bij de overeenkomst tot werkzaamheden.De VAKMAN voert de met zijn KLANT/OPDRACHTGEVER gesloten overeenkomst tot werkzaamheden onder eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit.
ZOOFY is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de uitvoering en nakoming van de overeenkomst tot werkzaamheden door de VAKMAN.

 

5 OVERIGE PLICHTEN VAN ZOOFY

 

ZOOFY is verplicht,
a) het platform te beheren en de diensten van VAKMAN daar aan te bieden met de door hem of haar aangegeven specialisme(n) en locatie voor werkzaamheden; 
b) voortdurend een gebruikersaccount te beheren voor de VAKMAN, waarop de gesloten overeenkomst tot werkzaamheden die met behulp van de faciliteiten van ZOOFY tot stand zijn gekomen inzichtelijk zijn;
c) op de door de VAKMAN aangeboden specialisme(n) en locatie bijpassende klusaanvragen van de KLANT/OPDRACHTGEVER te versturen naar de VAKMAN; 
d) bij een toezegging van de VAKMAN aan de KLANT/OPDRACHTGEVER de klusaanvraag namens hem of haar aan te nemen.ZOOFY stelt op basis van ingevoerde gegevens door VAKMAN facturen op voor de uitgevoerde werkzaamheden en regelt de verzending aan de KLANT/OPDRACHTGEVER.ZOOFY bewerkt omboekingen en annuleringen van KLANT/OPDRACHTGEVER (daarbij staat het ZOOFY vrij de KLANT/OPDRACHTGEVER eigen annuleringskosten in rekening te brengen). Indien de KLANT/OPDRACHTGEVER een afspraak voor werkzaamheden wenst te wijzigen of de boeking wil annuleren, stelt ZOOFY de VAKMAN hier onmiddellijk van op de hoogte per e-mail, pushbericht of telefoon.ZOOFY neemt klachten van KLANT/OPDRACHTGEVER in ontvangst en stuurt ze door naar de VAKMAN, die deze kan controleren en eventueel op kan lossen. De VAKMAN licht ZOOFY erover in wanneer een factuur wegens klachten niet dient te worden verzonden of de KLANT/OPDRACHTGEVER een creditnota dient te ontvangen. Ook staat het ZOOFY vrij KLANT/OPDRACHTGEVER een passende oplossing te bieden en deze kosten in rekening te brengen bij de VAKMAN. ZOOFY stelt de VAKMAN hiervan vooraf op de hoogte per e- mail, whatsapp bericht, of telefoon.

 

6 PLICHTEN VAN DE VAKMAN

 

Bij de aanmelding op het platform verstuurt of verstrekt de VAKMAN de volgende gegevens/documenten aan ZOOFY: 
a) geldige NAW-gegevens (bedrijfsnaam, voornaam achternaam, vestigingsadres, KvK en btw nummer); 
b) zijn/ haar specialisme(n) en plaats, c.q. mogelijke locaties van aangeboden werkzaamheden;
c) e-mailadres, telefoonnummer; 
d) geldige en volledige bankgegevens.ZOOFY heeft het recht referenties over werkzaamheden als VAKMAN – bijvoorbeeld van vroegere opdrachtgevers–te verlangen.Bij een wijziging van bovengenoemde gegevens is de VAKMAN verplicht ZOOFY hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Bovendien bevestigt de VAKMAN bij deze dat hij ervan op de hoogte is dat zonder overlegging van de gevraagde gegevens en documenten er geen klusaanvragen kunnen worden doorgestuurd aan de VAKMAN.Na afronding van iedere klus verkregen via het PLATFORM van ZOOFY stelt VAKMAN een factuur op voor de verrichte werkzaamheden in de daarvoor door ZOOFY ontwikkelde applicatie. Een factuur bestaat uit het arbeidsloon voor gewerkte uren en het gebruikte materiaal. Na verzending draagt ZOOFY zorg voor het correct afleveren van deze factuur bij KLANT/OPDRACHTGEVER via e-mail of post.Omdat de VAKMAN niet als werknemer in dienst staat van ZOOFY, is de VAKMAN zelf verantwoordelijk voor de correcte afdracht van belastingen en premies en het aangaan van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.Als VAKMAN ben je bij het aannemen van een klus verplicht tot het hebben van een aansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking.Er bestaat voor VAKMAN geen verplichting tot aanvaarding van klusaanvragen. De VAKMAN machtigt ZOOFY tot aanvaarding van klusaanvragen en overhandiging van de voor de afwikkeling van de opdracht noodzakelijke verklaringen volgens zijn instructies.De VAKMAN informeert ZOOFY via het platform of telefonisch over wijzigingen op korte termijn met betrekking tot reeds geboekte werkzaamheden, in het bijzonder wanneer wordt verwacht dat deze vertraging oplopen, zodat ZOOFY de KLANT/OPDRACHTGEVER onmiddellijk op de hoogte kan stellen.Indien werkzaamheden door toedoen van VAKMAN niet worden uitgevoerd of wanneer VAKMAN gedurende 2 dagen na uitvoeringsdatum geen factuur indient voor een geaccepteerde klusaanvraag brengt ZOOFY de VAKMAN een onherroepelijk standaardbedrag/boete van €149,- (incl. BTW) in rekening wegens misgelopen inkomsten.De VAKMAN stemt in met de overlegging van zijn adres- en contactgegevens aan KLANT/OPDRACHTGEVER, voor zover deze uitdrukkelijk worden aangevraagd door KLANT/OPDRACHTGEVER, de aanvraag in verband staat met een geboekte opdracht en hier een aantoonbare reden voor is (bijvoorbeeld afhandelen van vorderingen jegens de VAKMAN).

 

7 ANNULEREN

 

KLANT/OPDRACHTGEVER gaat met VAKMAN een overeenkomst op afstand aan. Dit betekent dat KLANT/OPDRACHTGEVER de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van bevestiging zonder opgaaf van redenen kan ontbinden. Dit geldt niet indien: a) de klus volledig is afgerond binnen de bedenktermijn b) de aanvraag een spoedreparatie betreft. Onder spoed wordt verstaan een klus die binnen 4 uur uitgevoerd dient te worden. Op PLATFORM worden deze klussen aangeboden onder de opties: SPOED en MORGEN.Indien een KLANT/OPDRACHTGEVER korter dan 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden annuleert en indien de VAKMAN reeds onderweg is naar locatie van KLANT/OPDRACHTGEVER hierbij de ''ik ben onderweg knop'' indrukt en aan kan tonen dat hij aanwezig was op het juiste klusadres, kan de VAKMAN aanspraak maken op de overeengekomen vergoeding ter hoogte van de prijs voor €25,-, indien en voor zover de KLANT/OPDRACHTGEVER dit via de betalingsdienstaanbieder heeft betaald.ZOOFY zal de betreffende vergoedingen namens VAKMAN bij de KLANT/OPDRACHTGEVER in rekening brengen, tenzij VAKMAN per ommegaande na mededeling van de annulering aan ZOOFY anders aangeeft.

 

8 VERGOEDINGEN EN BETALINGEN

 

Alle betalingen van de KLANT/OPDRACHTGEVER aan de VAKMAN voor de vergoeding van de (afgeronde) werkzaamheden verlopen via ZOOFY. Alle betalingen zijn inclusief de btw. De actuele vergoedingen voor werkzaamheden staan vermeld bij elke klusaanvraag die aan VAKMAN wordt aangeboden. De tarieven zijn inclusief de btw en gelden per uur of indien zo aangegeven voor een vast tarief, prijs per m2, prijs per meter, of andere eenheid. ZOOFY heeft het recht prijzen te actualiseren. Hierover dient ZOOFY de VAKMAN tijdig te informeren.Het staat ZOOFY vrij om haar eigen KLANT-tarieven te hanteren. Deze wijken af van de vergoeding (genoemd onder artikel 8 lid 2) die de vakman ontvangt voor de uitvoering van zijn werkzaamheden.Indien KLANT/OPDRACHTGEVER een prijsindicatie/offerte voor de geplande werkzaamheden wenst te ontvangen staat het VAKMAN vrij om naar eigen inzicht een totaalprijs met KLANT/OPDRACHTGEVER af te stemmen. ZOOFY heeft het recht om hierop een vergoeding van tenminste 15% in te houden als verdiensten voor de bemiddeling.ZOOFY is ten alle tijden gerechtigd ten laste van VAKMAN bedragen in te houden over de - conform artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden door KLANT/OPDRACHTGEVER - betaalde vergoedingen/annuleringskosten.ZOOFY hanteert een systeem van 'reversed billing'. Na afronding van iedere klus (klusaanvraag) stuurt ZOOFY de VAKMAN per e-mail of in de daardoor ontwikkelde applicatie een specificatie van de vergoeding die VAKMAN ontvangt voor de afgeronde klus.ZOOFY zal het door de KLANT/OPDRACHTGEVER betaalde bedrag in bewaring houden voor de VAKMAN. De uitbetaling van de door de KLANT/OPDRACHTGEVER betaalde vergoedingen vindt in de regel elke week plaats. De uitbetaling zal doorgaans op de maandag worden gedaan. Bij feestdagen zal dit op de eerstvolgende werkdag zijn. ZOOFY wacht met uitbetaling voor een periode van tenminste 29 dagen, waarin KLANT/OPDRACHTGEVER zich kan melden met klachten over de verrichte werkzaamheden. Indien er geen klacht is gemeld en de factuur is betaald zal de factuur de eerst volgende maandag worden uitbetaald. De service fee en vergoedingen die KLANT/OPDRACHTGEVER rechtstreeks aan ZOOFY betaalt maakt geen onderdeel uit van de vergoeding waar VAKMAN rechten aan kan ontlenen.Indien VAKMAN minder dan 24 uur voor aanvang van de opdracht annuleert door een omstandigheid die de VAKMAN kan worden toegerekend, heeft ZOOFY recht op het onherroepelijk standaardbedrag/boete van €149,- wegens gederfde inkomsten.Direct na afronding van de klus stelt de VAKMAN via de ZOOFY app een factuur op en laat de klant betalen via QR code. Alleen dan is VAKMAN altijd verzekerd van een uitbetaling. Zonder betaling via QR code blijft VAKMAN verantwoordelijk voor het innen van niet betaalde vergoedingen. ZOOFY zal het herinneringstraject en het gehele incassotraject op zich nemen. Indien een betaling alsnog wordt ontvangen zal ZOOFY de vergoeding aan VAKMAN zo snel mogelijk uitbetalen. De door VAKMAN aan ZOOFY te betalen bedragen en/of boetes kunnen worden ingehouden op de te ontvangen uitbetaling van VAKMAN. Indien VAKMAN een OPDRACHT accepteert waar VAKMAN acceptatie kosten voor moet betalen, staat ZOOFY in zijn recht om deze kosten ook bij annulering van OPDRACHT door KLANT te laten staan.  

 

9 COMPENSATIE

 

Indien de VAKMAN verdere werkzaamheden van welke aard dan ook wil leveren aan een KLANT/OPDRACHTGEVER (of door een KLANT/OPDRACHTGEVER wordt gevraagd deze te leveren) waarvoor de VAKMAN de afgelopen 24 maanden nog een opdracht heeft gekregen via ZOOFY, wijst de VAKMAN KLANT/OPDRACHTGEVER erop dat hiervoor een klusaanvraag via ZOOFY vereist is. VAKMAN dient ZOOFY hierover direct te informeren waarna de bevestiging van de klus direct op naam van de VAKMAN wordt gezet.Indien de VAKMAN nieuwe aanvragen voor werkzaamheden van een via ZOOFY gerelateerde KLANT/OPDRACHTGEVER aanvaardt die niet via het platform worden afgewikkeld, heeft ZOOFY recht op betaling van een redelijke compensatie voor de inkomstenderving ter hoogte van 2.000 euro exclusief btw.Indien de VAKMAN werkzaamheden (of een deel van de werkzaamheden) buiten ZOOFY om in rekening brengt bij een KLANT/OPDRACHTGEVER, heeft ZOOFY recht op betaling van een redelijke compensatie voor de inkomstenderving ter hoogte van €2.000 exclusief btw.

 

10 AANSPRAKELIJKHEID

 

ZOOFY is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tot werkzaamheden door de VAKMAN en/of de KLANT/OPDRACHTGEVER.Voor het overige is ZOOFY conform de wettelijk voorschriften aansprakelijk bij een schending van contractuele en niet- contractuele plichten door ZOOFY. ZOOFY is echter alleen aansprakelijk voor schadevergoeding – ongeacht op welke rechtsgrond – bij opzet en grove nalatigheid. Bij grove nalatigheid is ZOOFY alleen aansprakelijk voor schade als gevolg van een schending van de Algemene Voorwaarden voor gebruik van het platform als VAKMAN.De pagina’s op de website van ZOOFY bevatten links naar websites die door derden worden beheerd en van welke inhoud ZOOFY mogelijk niet op de hoogte is. Links naar andere websites zijn enkel bedoeld om het navigeren te vergemakkelijken. ZOOFY is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites.VAKMAN verbindt zich voor de uitvoering van de overeenkomst tot werkzaamheden met de KLANT/OPDRACHTGEVER en/of gebruiksovereenkomst met ZOOFY uitdrukkelijk niet tot het sluiten van een arbeidscontract met ZOOFY. De inhoud van de overeenkomst tot werkzaamheden wordt overeengekomen tussen VAKMAN en KLANT/OPDRACHTGEVER.

 

11 BEËINDIGING

 

De gebruiksovereenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, loopt voor onbepaalde tijd en kan door beide partijen te allen tijde per direct worden opgezegd. De opzegging dient schriftelijk te geschieden; een mededeling per e-mail is voldoende.Indien de gebruiksovereenkomst door ZOOFY wordt opgezegd in verband met aan VAKMAN toerekenbare omstandigheden, is ZOOFY gerechtigd om de eventueel nog lopende boekingen, c.q. overeenkomst tot werkzaamheden van de betreffende VAKMAN met KLANT/OPDRACHTGEVER namens VAKMAN te annuleren.Indien de gebruiksovereenkomst door VAKMAN om ongeacht welke reden wordt opgezegd, dan is ZOOFY onherroepelijk gerechtigd om voor nog lopende en niet uitgevoerde boekingen de overeenkomst tot werkzaamheden namens VAKMAN per direct op te zeggen en KLANT/OPDRACHTGEVER daarvan op de hoogte te stellen.ZOOFY heeft het recht de toezending van klusaanvragen aan de VAKMAN te staken als deze meer dan een maand geen klusaanvragen accepteert. Op verzoek van de VAKMAN kan de toezending ieder moment weer hervat worden.ZOOFY heeft verder het recht de toezending van klusaanvragen aan de VAKMAN te staken indien:a) een KLANT/OPDRACHTGEVER zich meermalen heeft beklaagd over de door VAKMAN verrichte werkzaamhedenb) het gemiddelde van de KLANT/OPDRACHTGEVER beoordelingen voor VAKMAN uitkomt onder de norm die ZOOFY stelt van tenminste 3,5 sterren op basis van een 5 sterren systeemc) VAKMAN zich niet houdt aan de afspraken zoals opgeschreven in deze Algemene Voorwaarden. Verwijdering van het platform betekent nog steeds dat alle genoemde artikelen van toepassing zijn.d) zich andere omstandigheden voordoen die naar oordeel van ZOOFY onacceptabel zijn

 

12 SLOTBEPALINGEN

 

De VAKMAN gaat ermee akkoord dat ZOOFY tijdens de looptijd van de gebruiksovereenkomst met de VAKMAN en tot zes maanden erna per e-mail, telefonisch of per post contact met hem opneemt om de aanbiedingen op het PLATFORM te verbeteren of uit te breiden, te informeren naar zijn tevredenheid over aanbiedingen op het platform en hem in te lichten over aanvullingen, uitbreidingen, nieuwigheden en samenwerkingsaanbiedingen.De VAKMAN heeft gedurende de looptijd van de samenwerking het recht andere opdrachten voor niet via ZOOFY verkregen KLANT/OPDRACHTGEVER en uit te voeren, ook zonder dat ZOOFY hiervan op de hoogte is.De partijen zijn verplicht de wettelijke voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven. De VAKMAN gebruikt de persoonsgegevens van de KLANT/OPDRACHTGEVER die in het kader van een boekingsaanvraag met hem worden gedeeld, uitsluitend voor de nakoming van de betreffende gesloten overeenkomst tot werkzaamheden tussen KLANT/OPDRACHTGEVER en ZOOFY.ZOOFY en de VAKMAN behandelen gegevens van KLANT/OPDRACHTGEVER EN, procedures, door de partijen te leveren diensten en de verdiensten (ook na beëindiging van de samenwerking) streng vertrouwelijk, indien en voor zover ze niet conform wettelijke voorschriften of contractuele afspraken verplicht zijn respectievelijk het recht hebben deze te delen.ZOOFY behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De voorwaarden worden bij iedere klusaanvraag beschikbaar gesteld aan de VAKMAN door middel van een link. Indien de VAKMAN niet binnen twee weken na ontvangst van de e-mail bezwaar maakt tegen de geldigheid van de nieuwe Algemene Voorwaarden, gelden de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden als overeengekomen.Het Nederlands recht is van toepassing op deze overeenkomst

 

Laatste wijziging 23 mei 2023