Algemene Voorwaarden voor gebruik van Zoofy.nl als KLUSHULP

1 GELDIGHEIDSGEBIED

 1. Zoofy BV, Amstelveenseweg 88-4, 1075 XJ, Amsterdam, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 63693771(hierna: ZOOFY) heeft als hoofddoel het bij elkaar brengen van vraag en aanbod opdat het voor particulier en bedrijven KLANT/OPDRACHTGEVER) mogelijk is om via de website zoofy.nl (hierna: PLATFORM) op eenvoudige wijze een student (hierna: KLUSHULP) in te huren voor het verrichten van werkzaamheden (hierna: KLUSSEN). Het gebruik van ons platform alsook de overige diensten van ZOOFY geschieden uitsluitend conform deze Algemene Voorwaarden.
 2. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk te worden toegestaan door ZOOFY.
 3. Tenzij anders overeengekomen, gelden de Algemene Voorwaarden in de op het moment van registratie door de KLUSHULP geldige, respectievelijk in de laatste hem schriftelijk medegedeelde, versie als juridisch kader voor het faciliteren bij de totstandkoming van (verdere) overeenkomst tot werkzaamheden tussen KLUSHULP en KLANT/OPDRACHTGEVER.

2 VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

 1. KLUSHULP heeft zich aangemeld bij Verloning.nl ten behoeve van de financiële afhandeling en voert klussen uit in de breedste zin van het woord bij particulieren en bedrijven.
 2. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor het voortdurend gebruik van het door ZOOFY ter beschikking stellen van faciliteiten ten behoeve van de totstandkoming van overeenkomsten tussen KLUSHULP en KLANT/OPDRACHTGEVER inzake het verrichten van werkzaamheden en de commerciële afwikkeling van dergelijke overeenkomsten tussen KLANT /OPDRACHTGEVER en KLUSHULP door ZOOFY.
 3. ZOOFY faciliteert in opdracht van de KLUSHULP voortdurend bij de totstandkoming van overeenkomst tot werkzaamheden tussen KLUSHULP en KLANT /OPDRACHTGEVER.
 4. Betalingen van KLANT/OPDRACHTGEVER voor de verrichte werkzaamheden worden gefaciliteerd door ZOOFY via een gelicentieerde betalingsdienstaanbieder (betalingsdienstaanbieder). KLANT/OPDRACHTGEVER betaalt altijd aan ZOOFY via Tikkie, iDeal of door bancaire overschrijving.
 5. ZOOFY controleert de aanmelding en bevestigt per e-mail de registratie aan de KLUSHULP nadat de controle is voltooid, waarbij tevens wordt medegedeeld dat het volledige gebruikersaccount bruikbaar is voor het ontvangen van klusaanvragen. Op dat moment komt tussen ZOOFY en KLUSHULP de gebruiksovereenkomst tot stand, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 6. De KLUSHULP machtigt ZOOFY door het sluiten van de gebruiksovereenkomst tegelijkertijd als vertegenwoordiger met de bevoegdheid om namens KLUSHULP overeenkomsten te sluiten en de KLUSHULP te vertegenwoordigen richting KLANT/OPDRACHTGEVER. Voor het overige stemt de KLUSHULP door het sluiten van de gebruiksovereenkomst er ook mee in dat de voor de betalingsafhandeling benodigde gegevens worden gedeeld met ZOOFY en Verloning.nl.

3 SLUITING VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST

 1. De KLUSHULP verzoekt ZOOFY gebruik te mogen maken van de faciliteiten van ZOOFY (gebruiksovereenkomst) door akkoord te gaan met en het accepteren van deze Algemene Voorwaarden en door zich op het platform aan te melden en te registreren. Bij de aanmelding dient de KLUSHULP de gegevens conform artikel 6 lid 1 waarheidsgetrouw te vermelden en de daar eventueel genoemde documenten in te dienen.
 2. ZOOFY neemt via het platform, via de ZOOFY-app, telefonisch, per sms of per e-mail aanvragen voor werkzaamheden van KLANT/OPDRACHTGEVER EN (klusaanvraagofaanbod) in ontvangst en sorteert de klusaanvraag op plaats, tijd en uit te voeren werkzaamheden.
 3. ZOOFY faciliteert bij de klusaanvraag van de KLANT/OPDRACHTGEVER en zoekt geautomatiseerd geschikte KLUSHULP en stuurt de klusaanvraag (in de regel per e-mail, sms, via de ZOOFY-portal, de ZOOFY-app of telefonisch) door.

4 FACILITEREN

 1. De KLUSHULP deelt ZOOFY via het platform, via de ZOOFY-app, telefonisch, per sms of e-mail mede of hij een klusaanvraag van een KLANT/OPDRACHTGEVER aanvaardt. Indien een KLUSHULP de klusaanvraag aanvaardt, wordt de klusaanvraag geblokkeerd voor iedere andere KLUSHULP.
 2. ZOOFY neemt namens de KLUSHULP die als eerste de klusaanvraag heeft aanvaard het aanbod van de KLANT/OPDRACHTGEVER aan, door de KLANT/OPDRACHTGEVER hier per e-mail over te informeren en de opdracht te bevestigen. Hiermee komt een overeenkomst tot werkzaamheden tussen ZOOFY en de KLANT/OPDRACHTGEVER tot stand.

5 OVERIGE PLICHTEN VAN ZOOFY

 1. ZOOFY is verplicht,
 2. a) het platform te beheren en de diensten van KLUSHULP daar aan te bieden met de door hem of haar aangegeven specialisme(n) en locatie voor werkzaamheden;
 3. b) voortdurend een gebruikersaccount te beheren voor de KLUSHULP, waarop de gesloten overeenkomst tot werkzaamheden die met behulp van de faciliteiten van ZOOFY tot stand zijn gekomen inzichtelijk zijn.
 4. c) op de door de KLUSHULP aangeboden specialisme(n) en locatie bijpassende klusaanvragen van de KLANT/OPDRACHTGEVER te versturen naar de KLUSHULP;
 5. d) bij een toezegging van de KLUSHULP aan de KLANT/OPDRACHTGEVER de klusaanvraag namens hem of haar aan te nemen;
 6. ZOOFY stelt op basis van ingevoerde gegevens door KLUSHULP facturen op voor de uitgevoerde werkzaamheden en regelt de verzending aan de KLANT/OPDRACHTGEVER.
 7. ZOOFY bewerkt omboekingen en annuleringen van KLANT/OPDRACHTGEVER (daarbij staat het ZOOFY vrij de KLANT/OPDRACHTGEVER eigen annuleringskosten in rekening te brengen). Indien de KLANT/OPDRACHTGEVER een afspraak voor werkzaamheden wenst te wijzigen of de boeking wil annuleren, stelt ZOOFY de KLUSHULP hier onmiddellijk van op de hoogte per sms, e-mail, pushbericht of telefoon.
 8. ZOOFY neemt klachten van KLANT/OPDRACHTGEVER in ontvangst en stuurt ze door naar de KLUSHULP, die deze kan controleren en eventueel op kan lossen. De KLUSHULP licht ZOOFY erover in wanneer een factuur wegens klachten niet dient te worden verzonden of de KLANT/OPDRACHTGEVER een creditnota dient te ontvangen. Ook staat het ZOOFY vrij KLANT/OPDRACHTGEVER een passende oplossing te bieden en deze kosten in rekening te brengen bij de KLUSHULP. ZOOFY stelt de KLUSHULP hiervan vooraf op de hoogte per e- mail, sms, of telefoon.

6 PLICHTEN VAN DE KLUSHULP

 1. Bij de aanmelding op het platform verstuurt of verstrekt de KLUSHULP de volgende gegevens/documenten aan ZOOFY:
 2. a) geldige NAW-gegevens (bedrijfsnaam, voornaam achternaam, vestigingsadres)
 3. b) zijn/ haar specialisme(n) en plaats, c.q. mogelijke locaties van aangeboden werkzaamheden; c) e-mailadres, telefoonnummer;
 4. d) geldige en volledige bankgegevens;
 5. KLUSHULP schrijft zich als zodanig in bij Verloning.nl ten behoeve van de financiele afhandeling en uitbetalingen.
 6. Bij een wijziging van bovengenoemde gegevens is de KLUSHULP verplicht ZOOFY hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Bovendien bevestigt de KLUSHULP bij deze dat hij ervan op de hoogte is dat zonder overlegging van de gevraagde gegevens en documenten er geen klusaanvragen kunnen worden doorgestuurd aan de KLUSHULP.
 7. Na afronding van iedere klus verkregen via het PLATFORM van ZOOFY stelt KLUSHULP een factuur op voor de verrichte werkzaamheden in de daarvoor door ZOOFY ontwikkelde applicatie. Een factuur bestaat uit het arbeidsloon voor gewerkte uren en het gebruikte materiaal. Na verzending draagt ZOOFY zorg voor het correct afleveren van deze factuur bij KLANT/OPDRACHTGEVER via e-mail of post.
 8. Omdat de KLUSHULP niet als werknemer in dienst staat van ZOOFY, is de KLUSHULP zelf verantwoordelijk voor de correcte afdracht van belastingen en premies en het aangaan van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 9. Er bestaat voor KLUSHULP geen verplichting tot aanvaarding van klusaanvragen. De KLUSHULP machtigt ZOOFY tot aanvaarding van klusaanvragen en overhandiging van de voor de afwikkeling van de opdracht noodzakelijke verklaringen volgens zijn instructies.
 10. De KLUSHULP informeert ZOOFY via het platform of telefonisch over wijzigingen op korte termijn met betrekking tot reeds geboekte werkzaamheden, in het bijzonder wanneer wordt verwacht dat deze vertraging oplopen, zodat ZOOFY de KLANT/OPDRACHTGEVER onmiddellijk op de hoogte kan stellen.
 11. Indien werkzaamheden door toedoen van KLUSHULP niet worden uitgevoerd of wanneer KLUSHULP gedurende 7 dagen na uitvoeringsdatum geen factuur indient voor een geaccepteerde klusaanvraag brengt ZOOFY de KLUSHULP een onherroepelijk standaardbedrag (KLUSVERGOEDING) van €149,- (incl. BTW) in rekening wegens misgelopen inkomsten.
 12. De KLUSHULP stemt in met de overlegging van zijn adres- en contactgegevens aan KLANT/OPDRACHTGEVER, voor zover deze uitdrukkelijk worden aangevraagd door KLANT/OPDRACHTGEVER, de aanvraag in verband staat met een geboekte opdracht en hier een aantoonbare reden voor is (bijvoorbeeld afhandelen van vorderingen jegens de KLUSHULP).

7 ANNULEREN

 1. KLANT/OPDRACHTGEVER gaat met ZOOFY een overeenkomst op afstand aan. Dit betekent dat KLANT/OPDRACHTGEVER de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van bevestiging zonder opgaaf van redenen kan ontbinden. Dit geldt niet indien:
 2. a) de klus volledig is afgerond binnen de bedenktermijn
 3. b) de aanvraag een spoedreparatie betreft. Onder spoed wordt verstaan een klus die binnen 48 uur na de aanvraag uitgevoerd dient te worden. Op PLATFORM worden deze klussen aangeboden onder de opties: SPOED en MORGEN.
 4. Indien een KLANT/OPDRACHTGEVER korter dan 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden annuleert, kan de KLUSHULP aanspraak maken op de overeengekomen vergoeding ter hoogte van de prijs voor één uur werk, indien en voor zover de KLANT/OPDRACHTGEVER dit via de betalingsdienstaanbieder heeft betaald.
 5. ZOOFY zal de betreffende vergoedingen, c.q. annuleringskosten, namens KLUSHULP bij de KLANT/OPDRACHTGEVER in rekening brengen, tenzij KLUSHULP per ommegaande na mededeling van de annulering aan ZOOFY anders aangeeft.

8 (UIT) BETALINGEN

 1. Alle betalingen van de KLANT/OPDRACHTGEVER aan de KLUSHULP voor de vergoeding van de werkzaamheden verlopen via ZOOFY.
 2. De actuele prijzen voor werkzaamheden staan vermeld op het platform en worden bij elke klusaanvraag meegestuurd aan KLUSHULP. De prijzen gelden per uur of indien zo aangegeven voor een vast tarief. KLUSHULP ontvangt voor de uitgevoerde diensten een vooraf bepaald uurtarief van 17,50 euro bruto per uur.
 3. ZOOFY is gerechtigd ten laste van KLUSHULP een bedrag in te houden over de - conform artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden door KLANT/OPDRACHTGEVER - betaalde vergoedingen/annuleringskosten.
 4. Na afronding van iedere klus (klusaanvraag) stuurt ZOOFY de KLUSHULP per e-mail of in de daardoor ontwikkelde applicatie een specificatie van de bruto-vergoeding die KLUSHULP ontvangt voor de afgeronde klus. ZOOFY zal het door de KLANT/OPDRACHTGEVER betaalde bedrag in bewaring houden voor de KLUSHULP. De uitbetaling aan de KLUSHULP vindt in de regel tweemaal per maand plaats en geschiedt via het betaalsysteem van Verloning.nl.
 5. De eerste uitbetalingsperiode valt doorgaans op de 15edag van de maand, de tweede uitbetalingsperiode valt op de laatste dag van de maand.
 6. ZOOFY houdt betalingen voor werkzaamheden in bewaring voor een periode van tenminste 14 dagen, waarin KLANT/OPDRACHTGEVER zich kan melden met klachten over de verrichte werkzaamheden. Dit houdt in dat klussen die zijn gefactureerd tussen de 1een 15evan de maand worden uitgekeerd op laatste dag van de maand. Klussen die zijn gefactureerd tussen de 15e en laatste dag van de maand worden uitgekeerd op de 15e van de volgende maand.
 7. ZOOFY betaalt de vergoeding voor de werzaamheden van de KLUSHULP aan Verloning.nl. De service fee die KLANT/OPDRACHTGEVER rechtstreeks aan ZOOFY betaalt maakt geen onderdeel uit van de vergoeding waar KLUSHULP rechten aan kan ontlenen.
 8. Indien de overeengekomen klusafspraak tussen KLUSHULP en KLANT/OPDRACHTGEVER niet wordt uitgevoerd zonder aankondiging van KLUSHULP voorafgaand aan het begin van de werkzaamheden, en de KLANT/OPDRACHTGEVER daarom niet betaalt, heeft ZOOFY recht op een compensatie van €149,- incl btw wegens gederfde inkomsten.
 9. Indien KLUSHULP minder dan 24 uur voor aanvang van de opdracht annuleert door een omstandigheid die de KLUSHULP kan worden toegerekend, heeft ZOOFY recht op een compensatie van €149,- incl btw wegens gederfde inkomsten. Hetzelfde geldt voor het geval dat de KLANT/OPDRACHTGEVER weigert te betalen op grond van een gebrekkige uitvoering van de werkzaamheden of een klacht indient over de communicatie/ handelen van de KLUSHULP.
 10. ZOOFY is verantwoordelijk voor het innen van niet betaalde vergoedingen en neemt het gehele incassoproject op zich indien na afronding van de werkzaamheden KLUSHULP een handtekening van KLANT/OPDRACHTGEVER heeft ontvangen en er geen klachten binnen zijn gekomen omtrent de werkzaamheden.
 11. Bij annulering door de KLUSHULP korter dan 24 uur voor aanvang van de klus en/of bij niet op komen dagen en/of gebrekkige uitvoering van de klus zal een bedrag van € 149,- wegens gederfde inkomsten aan KLUSHULP in rekening worden gebracht.

9 COMPENSATIE

 1. Indien de KLUSHULP verdere werkzaamheden van welke aard dan ook wil leveren aan een KLANT/OPDRACHTGEVER (of door een KLANT/OPDRACHTGEVER wordt gevraagd deze te leveren) waarvoor de KLUSHULP de afgelopen 24 maanden nog een opdracht heeft gekregen via ZOOFY, wijst de KLUSHULP KLANT/OPDRACHTGEVER erop dat hiervoor een klusaanvraag via ZOOFY vereist is. KLUSHULP dient ZOOFY hierover direct te informeren waarna de bevestiging van de klus direct op naam van de KLUSHULP wordt gezet.
 2. Indien de KLUSHULP nieuwe aanvragen voor werkzaamheden van een via ZOOFY gerelateerde KLANT/OPDRACHTGEVER aanvaardt die niet via het platform worden afgewikkeld, heeft ZOOFY recht op betaling van een redelijke compensatie voor de inkomstenderving ter hoogte van 1000 euro exclusief btw.
 3. Indien de KLUSHULP werkzaamheden (of een deel van de werkzaamheden) buiten ZOOFY om in rekening brengt bij een KLANT/OPDRACHTGEVER, heeft ZOOFY recht op betaling van een redelijke compensatie voor de inkomstenderving ter hoogte van 500 euro exclusief btw.

10 AANSPRAKELIJKHEID

 1. ZOOFY is conform de wettelijk voorschriften aansprakelijk bij een schending van contractuele en niet- contractuele plichten door ZOOFY. ZOOFY is echter alleen aansprakelijk voor schadevergoeding – ongeacht op welke rechtsgrond – bij opzet en grove nalatigheid. Bij grove nalatigheid is ZOOFY alleen aansprakelijk voor schade als gevolg van een schending van de Algemene Voorwaarden voor gebruik van het platform als KLUSHULP.
 2. De pagina’s op de website van ZOOFY bevatten links naar websites die door derden worden beheerd en van welke inhoud ZOOFY mogelijk niet op de hoogte is. Links naar andere websites zijn enkel bedoeld om het navigeren te vergemakkelijken. ZOOFY is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites.
 3. KLUSHULP verbindt zich voor de uitvoering van de overeenkomst tot werkzaamheden met de KLANT/OPDRACHTGEVER en/of gebruiksovereenkomst met ZOOFY uitdrukkelijk niet tot het sluiten van een arbeidscontract met ZOOFY.

11 BEËINDIGING

 1. De gebruiksovereenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, loopt voor onbepaalde tijd en kan door beide partijen te allen tijde per direct worden opgezegd. De opzegging dient schriftelijk te geschieden; een mededeling per e-mail is voldoende.
 2. Indien de gebruiksovereenkomst door ZOOFY wordt opgezegd in verband met aan KLUSHULP toerekenbare omstandigheden, is ZOOFY gerechtigd om de eventueel nog lopende boekingen, c.q. overeenkomst tot werkzaamheden van de betreffende KLUSHULP met KLANT/OPDRACHTGEVER namens KLUSHULP te annuleren.
 3. Indien de gebruiksovereenkomst door KLUSHULP om ongeacht welke reden wordt opgezegd, dan is ZOOFY onherroepelijk gerechtigd om voor nog lopende en niet uitgevoerde boekingen de overeenkomst tot werkzaamheden namens KLUSHULP per direct op te zeggen en KLANT/OPDRACHTGEVER daarvan op de hoogte te stellen.
 4. ZOOFY heeft het recht de toezending van klusaanvragen aan de KLUSHULP te staken als deze meer dan een maand geen klusaanvragen accepteert. Op verzoek van de KLUSHULP kan de toezending ieder moment weer hervat worden.
 5. ZOOFY heeft verder het recht de toezending van klusaanvragen aan de KLUSHULP te staken indien:
 6. a) een KLANT/OPDRACHTGEVER zich meermalen heeft beklaagd over de door KLUSHULP verrichte werkzaamheden
 7. b) het gemiddelde van de KLANT/OPDRACHTGEVER beoordelingen voor KLUSHULP uitkomt onder de norm die ZOOFY stelt van tenminste 3,5 sterren op basis van een 5 sterren systeem
 8. c) KLUSHULP zich niet houdt aan de afspraken zoals opgeschreven in deze Algemene Voorwaarden. Verwijdering van het platform betekent nog steeds dat alle genoemde artikelen van toepassing zijn.
 9. d) zich andere omstandigheden voordoen die naar oordeel van ZOOFY onacceptabel zijn

12 SLOTBEPALINGEN

 1. De KLUSHULP gaat ermee akkoord dat ZOOFY tijdens de looptijd van de gebruiksovereenkomst met de KLUSHULP en tot zes maanden erna per e-mail, telefonisch of per post contact met hem opneemt om de aanbiedingen op het PLATFORM te verbeteren of uit te breiden, te informeren naar zijn tevredenheid over aanbiedingen op het platform en hem in te lichten over aanvullingen, uitbreidingen, nieuwigheden en samenwerkingsaanbiedingen.
 2. De KLUSHULP heeft gedurende de looptijd van de samenwerking het recht andere opdrachten voor niet via ZOOFY verkregen KLANT/OPDRACHTGEVER en uit te voeren, ook zonder dat ZOOFY hiervan op de hoogte is.
 3. De partijen zijn verplicht de wettelijke voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven. De KLUSHULP gebruikt de persoonsgegevens van de KLANT/OPDRACHTGEVER die in het kader van een boekingsaanvraag met hem worden gedeeld, uitsluitend voor de nakoming van de betreffende gesloten overeenkomst tot werkzaamheden tussen KLANT/OPDRACHTGEVER en ZOOFY.
 4. ZOOFY en de KLUSHULP behandelen gegevens van KLANT/OPDRACHTGEVER EN, procedures, door de partijen te leveren diensten streng vertrouwelijk, indien en voor zover ze niet conform wettelijke voorschriften of contractuele afspraken verplicht zijn respectievelijk het recht hebben deze te delen.
 5. ZOOFY behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De voorwaarden worden bij iedere klusaanvraag beschikbaar gesteld aan de KLUSHULP door middel van een link. Indien de KLUSHULP niet binnen twee weken na ontvangst van de e-mail bezwaar maakt tegen de geldigheid van de nieuwe Algemene Voorwaarden, gelden de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden als overeengekomen.
 6. Het Nederlands recht is van toepassing op deze overeenkomst

 

Laatste wijziging 15 april 2020